RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo ProCar Roman Nowak z siedzibą w Skoczowie, ul Wiślańska 9a 43-430 Skoczów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu świadczenia bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli Pani/Pan wyrazi dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. w celach kontaktowych (np. akcje promocyjne );
  3. w celach marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną);
  4. w celach archiwalnych;
  5. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
   podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli określone działania marketingowe będą wymagać zgody wynikającej z odrębnych przepisów, działania te będziemy wykonywać na podstawie Państwa zgody;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy. Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę IT oraz podmiot profesjonalny, które na nasze zlecenie i w naszym imieniu wysyła korespondencję pocztą lub e-mail;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt 2, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) dane przestaną być przetwarzane dla wskazanych celów w chwili, kiedy zgłoszą Państwo sprzeciw, cofną Państwo zgodę (jeśli dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody), albo otrzymamy informację, że Państwa dane są nieaktualne;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newslettera nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że świadczenie tejże usługi może być niemożliwe. Podobnie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może wpłynąć na możliwość świadczenia usługi newslettera.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.